JAMAAT COMMITTEE

Al-Dai al-Mutlaq's Special Representatives

Shahzada Qaidjoher Bahisaheb Ezzuddin Saheb (DM)
Shahzada Ammar Bhaisaheb Jamaluddin Saheb (DM)


OFFICERS

Janab Aamil Saheb
President
Shk. Shoaib Bhai Multanwala
Tel:(813) 635-6822
E-Mail:tampaamil@alvazarat.orgs


Moiz Bhai Janoowalla
Secretary
Tel:(813) 731-1995

Mulla Murtaza Bhai Choilawala
Treasurer
Tel:(386) 538-1718

DIRECTORS
Aamil Saheb of Tampa
Moiz Bhai Janoowala
Mulla Murtaza Bhai Choilawala
Shk Qayyum Bhai Khambaty
Shk Huzaifa Bhai Ezzi
Mulla Khuzema Bhai Vora
Mulla Zainulabedin Bhai Basrawala
ADVISORY COUNCIL
Shk Zoher Bhai Ghadiali
Shk Mustansir Bhai Jhaveri
Mulla Zakir Bhai Khambaty
Mulla Aliasghar Bhai Akolawala
Mulla Murtaza Bhai Kothawala
Akilbhai Pandharpurwala