MADRESAH

Aamil Saheb Shk. Shoaib Bhai Multanwala
President

Akil Bhai Pandharpurwala
Secretary

Dawood Bhai Bharmal
Treasurer